Multitudinous Marriment

• …ποντίων τε κυμάτων ἀνήριθμον γέλασμα… — Αἰσχύλος, Προμηθεὺς δεσμώτης (c. 479-24 B.C.)

• …of ocean-waves the multitudinous laughter… Prometheus Bound by Aeschylus* at Perseus

• …ever-glittering laughter of the far-thrown waves… (my translation)

See also:

γέλασμα, a laugh, κυμάτων ἀνήριθμον γέλασμα, Keble’s “the many-twinkling smile of Ocean, ” Aesch. — Liddell and Scott

Keble was not a sacred but, in the best sense of the word, a secular poet. It is not David only, but the Sibyl, whose accents we catch in his inspirations. The “sword in myrtle drest” of Harmodius and Aristogeiton, “the many-twinkling smile of ocean” from Æschylus, are images as familiar to him as “Bethlehem’s glade” or “Carmel’s haunted strand.” Not George Herbert, or Cowper, but Wordsworth, Scott, and perhaps more than all, Southey, are the English poets that kindled his flame, and coloured his diction. — John Keble at Penny’s Poetry Pages

One day Mr Gordon had accidentally come in, and found no one there but Upton and Eric; they were standing very harmlessly by the window, with Upton’s arm resting kindly on Eric’s shoulder, as they watched with admiration the network of rippled sunbeams that flashed over the sea. Upton had just been telling Eric the splendid phrase, “anerhithmon gelasma pontou”, which he had stumbled upon in an Aeschylus lesson that morning, and they were trying which would hit on the best rendering of it. Eric stuck up for the literal sublimity of “the innumerable laughter of the sea,” while Upton was trying to win him over to “the many-twinkling smile of ocean.” They were enjoying the discussion, and each stoutly maintaining his own rendering, when Mr Gordon entered. — quote from Frederic W. Farrar’s Eric, or Little by Little (1858) at Sententiae Antiquae


*Or possibly his son Euphorion.

Knostrils

• εἰ πάντα τὰ ὄντα καπνὸς γένοιτο, ῥῖνες ἂν διαγνοῖεν. — Ἡράκλειτος ὁ Ἐφέσιος

• • Si toutes choses devenaient fumée, on connaîtrait par les narines. — Héraclite d’Ephèse

• • • If all things were turned to smoke, the nostrils would tell them apart. — Heraclitus of Ephesos, quoted in Aristotle’s De sensu, 5, 443a 23

A Ladd Inane

“I once received a letter from an eminent logician, Mrs. Christine Ladd-Franklin, saying that she was a solipsist, and was surprised that there were no others.” — Bertrand Russell, Human Knowledge: Its Scope and Limits (1948)


Peri-Performative Post-Scriptum

The title of this post is, of course, a radical reference to core Jethro Tull album Aladdin Sane (1973).

Freeze Please Me

“Ich habe unter meinen Papieren ein Blatt gefunden,” sagte Goethe, “wo ich die Baukunst eine erstarrte Musik nenne.” — Gespräche mit Goethe, Johann Peter Eckermann (1836)

• “I have found a sheet among my papers,” said Goethe, “where I call architecture a frozen music.” — Conversations with Goethe

N.B. The aphorism “Architecture is frozen music” has also sometimes been attributed to Friedrich von Schelling (1775-1854) and Ganopati Sthapat (1927-2011).


Peri-Performative Post-Scriptum

The toxic title of this paronomastic post is a key reference to core Beatles album Please Please Me (1963).

Math Matters

“Physics is mathematical not because we know so much about the physical world, but because we know so little; it is only its mathematical properties that we can discover.” — Bertrand Russell, An Outline of Philosophy (1927), ch. 15, “The Nature of our Knowledge of Physics”

He Say, He Sigh, He Sow #49

• «Планета есть колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбели.» — Константин Эдуардович Циолковский (1911)

• “Planet is the cradle of mind, but one cannot live in the cradle forever.” — Konstantin Tsiolkovsky

Nail Supremacy

Ὁ γαρ ἡδονής και ἀλγηδόνος ἧλος, ὃς πρὸς το σώμα τήν ψυχην προσηλοῖ, μέγιστον κακὸν ἔχειν ἔοικε, τὸ τα αἰσθητά ποιεῖν ἐναργέστερα τῶν νοητῶν, καὶ καταβιάζεσθαι καὶ πάθει μᾶλλον ἢ λόγῳ κρίνειν τήν διάνοιαν.

• ΠΡΟΒΛΗΜΑ Β’. Πώς Πλάτων ἔλεγε τον θεὸν άεὶ γεωμετρεῖν.


Nam voluptatis et doloris ille clavus, quo animus corpori affigitur, id videtur maximum habere malum, quod sensilia facit intelligibilibus evidentiora, vimque facit intellectui, ut affectionem magis quam rationem in judicando sequatur.

• QUÆSTIO II: Qua ratione Plato dixerit, Deum semper geometriam tractare.


For the nail of pain and pleasure, which fastens the soul to the body, seems to do us the greatest mischief, by making sensible things more powerful over us than intelligible, and by forcing the understanding to determine them rather by passion than by reason.

• Plutarch’s Symposiacs, QUESTION II: What is Plato’s Meaning, When He Says that God Always Plays the Geometer?