Ciss Bliss

Si hortum in bibliotheca habes, deerit nihil. – Cicero (106-43 BC), Epistulae ad Familiares, Liber IX, Epistula IV

• “If you have a garden and a library, you lack for nothing.” — Cicero, Letters to Friends, Book 9, Letter 4

Nail Supremacy

Ὁ γαρ ἡδονής και ἀλγηδόνος ἧλος, ὃς πρὸς το σώμα τήν ψυχην προσηλοῖ, μέγιστον κακὸν ἔχειν ἔοικε, τὸ τα αἰσθητά ποιεῖν ἐναργέστερα τῶν νοητῶν, καὶ καταβιάζεσθαι καὶ πάθει μᾶλλον ἢ λόγῳ κρίνειν τήν διάνοιαν.

• ΠΡΟΒΛΗΜΑ Β’. Πώς Πλάτων ἔλεγε τον θεὸν άεὶ γεωμετρεῖν.


Nam voluptatis et doloris ille clavus, quo animus corpori affigitur, id videtur maximum habere malum, quod sensilia facit intelligibilibus evidentiora, vimque facit intellectui, ut affectionem magis quam rationem in judicando sequatur.

• QUÆSTIO II: Qua ratione Plato dixerit, Deum semper geometriam tractare.


For the nail of pain and pleasure, which fastens the soul to the body, seems to do us the greatest mischief, by making sensible things more powerful over us than intelligible, and by forcing the understanding to determine them rather by passion than by reason.

• Plutarch’s Symposiacs, QUESTION II: What is Plato’s Meaning, When He Says that God Always Plays the Geometer?

Bestia Bestialissima

Auberon Waugh called himself a “practitioner of the vituperative arts”. Perhaps it was a Catholic thing. And unless you know Latin, you won’t understand. Or you won’t understand as much as you might. I don’t know Latin well, but I can appreciate some of the wonderful vituperation in a book of Latin exorcisms I’ve found scanned at Google Books. The title alone is good: Flagellum Daemonum: Exorcismos Terribiles, Potentissimos et Efficaces, which means (I think) The Flail of Demons: Exorcisms Terrible, Most Potent and Effective. Or is the title Fustis Daemonum: Adiurationes Formidabiles, Potentissimas et Efficaces, meaning The Cudgel of Demons: Adjurations Formidable, Most Potent and Effective?

Vituperation from the Flagellum Daemonum (1644)

Vituperation from the Flagellum Daemonum (1644)


Either way, one of the exorcisms contains a good list of curses directed at the Devil. He’s called Bestia Omnium Bestiarum Bestialissima, meaning “Beast of All Beasts the Most Beastly”. Beside that, there are Dux Hæreticorum and Lupus Rapacissimus, “Duke of Heretics” and “Most Rapacious Wolf”. There’s an odd Sus Macra, Famelica, et Immundissima, which means something like “Scrawny, Famished and Most Filthy Hog”. Lovecraft would have liked Nefandissimus Susurrator, “Most Unspeakable Whisperer”, and Draco Iniquissimus, “Most Iniquitous Dragon”.

Pessimus Dux Tenebrarum is “Most Evil Duke of Darkness” and Janua et Vorago Inferni is “Door and Abyss of Hell”. Seminator Zizaniarum, meaning “Sower of Tares”, refers to Matthew xiii, 25: “But while men slept, his enemy came and sowed tares among the wheat, and went his way.” And those are only a few of the curses poured on the Devil’s head. I’ve turned the full list into plain text. As it says in the book that originally led me to the Flagellum Daemonum, “The following is a specimen of one of these vituperative addresses”:

Audi igitur insensate, false, reprobe, et iniquissime Spiritus. Inimice fidei. Adversarie generis humani. Mortis adductor. Vitæ raptor. Justitiæ declinator. Malorum radix. Fomes vitiorum. Seductor hominum. Proditor gentium. Incitator invidiæ. Origo aravitiæ. Causa discordiæ. Excitator malorum. Dæmonum magister. Miserrima Creature. Tentator Homininum. Deceptor malorum Angelorum. Fallax animarum. Dux Hæreticorum. Pater Mendacii. Fatue Bestialis. Tui creatoris Inimicus. Insipiens ebriose. Inique et iniquorum caput. Prædo infernalis. Serpens iniquissime. Lupe rapacissime. Sus macra, famelica, et immundissima. Bestia eruginosa. Bestia scabiosa. Bestia truculentissima. Bestia crudelis. Bestia cruenta. Bestia omnium Bestiarum Bestialissima. Ejecte de Paradise. De gratiâ Dei. De Cœli fastigio. De loco inerrabili. De Societate et consortia Angelorum. Immundissime Spiritus Initium omnium malorum. Trangressor bonæ vitæ. Veritatis et Justitiæ persecutor. Auctor fornicationum. Seminator zizaniarum. Dissipator pacis. Latro discordiæ. Pessime dux tenebrarum. Mortis inventor. Janua et vorago Inferni. Crudelis devorator animarum omniumque malorum causa. Malignissime Dæmon. Spurcissime Spiritus. Nefandissime susurrator. Nequissima Creatura. Vilissime apostata. Scelestissima latro. Impiissima bestia infernalis. Superbissime et ingratissime Spiritus. Iniquissime refuga. Tyranne, Omni bono vacue. Plene omni dolo et fallaciâ. Hominum exterminator. Derisio totius Angelicæ Naturæ. Maledicte Satana a Deo. Excommunicate a totâ cœlesti curiâ. Blaspheme Dei et omnium Sanctorum. Damnate a Deo atque Damnande. Spiritus Acherontine. Spiritus Tartaree. Fili Perditionis. Fili maledictionis æternæ. Rebellis Dei et totius cœlestis curiæ. Serpens crudelissime. Draco iniquissime. Creatura damnata, reprobata et maledicta a Deo in æternum ob superbiam nequitiam tuam.

The first line, Audi igitur insensate, false, reprobe, et iniquissime Spiritus means something like “Hear, then, Senseless, False, Reprobate and Most Iniquitous Spirit”. Then the Devil is called Inimicus Fidei, “Enemy of the Faith”, Adversarius Generis Humani, “Adversary of the Human Race”, Mortis Adductor, “Dragger to Death”, and Vitæ Raptor, “Snatcher of Life”. Then the vituperation really begins.

I Have a Threem

And now I have another. My first “threem”, or “three-M”, for this bijou bloguette was the alliterative three-word Latin phrase Mathematica Magistra Mundi, meaning “Mathematics Mistress of the World”. I also use it in the form Mathematica Machina Mundi, which has a variety of translations. In both Latin phrases, the words have five, three and two syllables, respectively. That’s the first three prime numbers in reverse and also part of the Fibonacci sequence in reverse.

You can find the same alliteration in languages derived from Latin, like the French La Mathématique, Maîtresse du Monde, but you don’t get the same syllable-count. So how likely was it that everything – the same alliteration and the same syllable-count – would appear in a language unrelated to Latin? But it does. Here’s a Georgian translation of the threem:

მათემატიკა მსოფლიოს მეფე

Matemat’ik’a Msoplios Mepe

“Mathematics the World’s King”

Msoplios isn’t a typo: Georgian is famous for its exotic consonant clusters and მს- / ms- isn’t a particularly unusual example. But it’s one I particularly like.

He Say, He Sigh, He Show #33

Apud me omnia fiunt Mathematicè in NaturaRené Descartes (1596-1650).
  • For me, all things in nature occur mathematically. — Correspondence with Martin Mersenne (1640).

He Say, He Sigh, He Sow #30

• Cognitio nostra est adeo debilis quod nullus philosophus potuit unquam perfecte investigare naturam unius muscae: unde legitur quod unus philosophus fuit triginta annis in solitudine, ut cognosceret naturam apis. — Sancti Thomae de Aquino Expositio in Symbolum Apostolorum (1273).

• Our knowledge is so weak that no philosopher has ever perfectly discovered the nature of a single fly, whence we read that one philosopher was thirty years in the wilderness that he might know the nature of a bee. — Thomas Aquinas, The Apostles’ Creed.

Moto-Motto

Poem XLIII of Housman’s More Poems (1936) runs like this:

I wake from dreams and turning
My vision on the height
I scan the beacons burning
About the fields of night.

Each in its steadfast station
Inflaming heaven they flare;
They sign with conflagration
The empty moors of air.

The signal-fires of warning
They blaze, but none regard;
And on through night to morning
The world runs ruinward. (MP, XLIII)

In his commentary on the poem, the Housman scholar Archie Burnett traces a parallel with these lines from Lucretius: …multosque per annos | sustenata ruet moles et machina mundi – “…and the mass and fabric of the world, upheld through many years, shall crash into ruins” (De Rerum Natura, V 95-6).

I like the phrase moles et machina mundi, “mass and fabric of the world”, but I didn’t understand the translation fully. I investigated and discovered that the Latin word machina, though taken from Doric Greek μαχανα, makhana, “mechanical device”,* developed an additional meaning of “frame” or “body”. So Latin has deus ex machina, “god from the machine”, with one meaning, and machina mundi, “fabric of the world”, with another.

This seems to make machina a good word to expand the motto of this bijou bloguette. At the moment, the motto is this:

• Mathematica (v) • Magistra (iij) • Mundi (ij) •

That means “Mathematics is Mistress of the World”. Now try this:

• Mathematica (v) • Machina (iij) • Mundi (ij) •

The syllabification doesn’t change, but now I assume that the central word is pleasingly ambiguous and the motto means variously “Mathematics is Mechanism of the World”, the “Fabric of the World”, the “Engine of the World”, the “Body of the World”, and so on.

In addition, all the letters of Machina are found in Mathematica and Mundi, so the words on left and right almost act as a matrix, generating what appears between them.

There are further possibilities, blending magistra and machina:

• Mathematica (v) • Machistra (iij) • Mundi (ij) •

• Mathematica (v) • Magina (iij) • Mundi (ij) •


*In Attic Greek, it’s μηχανη, mēkhanē, whence “mechanical”, etc.

Nor Severn Shore

The Poems of A.E. Housman, edited by Archie Burnett (Clarendon Press 1997)

“I hate posterity — it’s so fond of having the last word.” So said Saki’s hero Reginald in “Reginald on the Academy” (1904). In The Poems of A.E. Housman, the academy is trying to have the last word on A.E. Housman (1859-1936). But Housman wouldn’t have minded. Horace boasted that his verse would prove monumentum aere perennius – “a monument more lasting than bronze” (Odes, III 30). Housman had humbler ambitions for his:

They say my verse is sad: No wonder;
Its narrow measure spans
Rue for eternity, and sorrow:
Not mine, but man’s.

This is for all ill-treated fellows
Unborn and unbegot,
For them to read
When they’re in trouble
And I am not.

In the commentary, Archie Burnett quotes a letter of “AEH to Witter Bynner, 3 June 1903: ‘My chief object in publishing my verses was to give pleasure to a few young men here and there’” (pg. 417). And Housman wasn’t in trouble when those lines were published, because he was dead. They open the posthumous More Poems (1936), which was edited by his brother Laurence.

In this case, I think there is more pleasure in the variant phrase “Tears of eternity”, included in the scholarly apparatus beneath the poem (pg. 113). Posterity seems to agree, because “Tears of eternity” appears in The Collected Poems of A.E. Housman, published as a popular edition in 1994 by Wordsworth. And it echoes Virgil’s lacrimae rerum, “the tears of things” (Aeneid, i. 462). Classical influences are not obvious in Housman, but they are there beneath the surface. The simplicity of his verse is deceptive:

Passages are adduced for consideration with no indication of their status or significance: that is a matter for literary criticism, and I have endeavoured only to provide a foundation for such criticism. I hope, however, to have rectified the anomaly whereby a wide range of intertextual reference is expected in, say, Milton or T.S. Eliot, but not in Housman; and to have promoted regard for Housman as one of the true scholar-poets. (“Introduction”, pg. lx)

Burnett’s hopes are realized. The best of Housman’s poems are like butterflies: small, delicate, enchanting. And Burnett sometimes seems to be breaking butterflies on the wheel. The commentary for a poem can be much longer than the poem itself. First it’s fixed by a long pin: “1st draft, Dec. 1895 – 24 Feb. 1900; 2nd draft 30 Mar. – 10 Apr. 1922” transfixes the lines given above, for example. Then there’s a description of the manuscripts: “ink, with corrections and uncancelled variants in pencil”. Then Burnett commences what Aldous Huxley called “the learned foolery of research into what, for scholars, is the all-important question: Who influenced whom to say what when?” (The Doors of Perception, 1954).

But the learned foolery is interesting and enlightening. You’ll understand and appreciate Housman better by reading this book. All readers will know that the lad of A Shropshire Lad (1896) is imaginary. But so, in part, is the Shropshire:

The vane on Hughley steeple
Veers bright, a far-known sign,
And there lie Hughley people
And there lie friends of mine.

Tall in their midst the tower
Divides the shade and sun,
And the clock strikes the hour
And tells the time to none. (ASL, LXI)

Burnett notes that there is “no steeple as such” on the church of St John Baptist at Hughley (pg. 365). Housman was “Worcestershire by birth” and Shropshire was his “horizon”, not his home (pg. 317). He wrote about the village of Hughley before he had even seen it:

I ascertained by looking down from Wenlock Edge that Hughley Church could not have much of a steeple. But as I had already composed the poem and could not invent another name that sounded so nice, I could only deplore that the church at Hughley should follow the bad example of the church at Brou, which persists in standing on a plain after Matthew Arnold has said it stands among mountains. I thought of putting a note to say that Hughley was only a name, but then I thought that would merely disturb the reader. I did not apprehend that the faithful would be making pilgrimages to these holy places. (Letter to Laurence Housman, 5th October 1896)

But what more appropriate for the faithful than to travel in hope and arrive in vain? A non-existent steeple is far more Housmanesque than an actual. His Shropshire is part of myth, not of mundanity. It’s a horizon, not a home, and no-one can ever go there. But if horizons are Housmanesque, so is humour. It’s not obvious from A Shropshire Lad that the author was one of the greatest classical scholars who ever lived. Nor is it obvious that the author could see the lighter side of life.

But he could. His letters prove that and so does some of his verse:

I knew a gentleman of culture
Whose aunt was eaten by a vulture.
He said “Though carrion may be scanty,
That bird should not have eaten auntie.” (?1917)

When I was born to a world of sin,
God be praised, it was raining gin,
Gin on the houses, gin on the walls,
Gin on the bunworks and copybook-stalls. (?1911)

He also joked about the Academy:

First Don O cuckoo, shall I call thee bird,
Or but a wandering voice?
Second Don State the alternative preferred,
With reasons for your choice. (date unknown)

Fragment of a Greek tragedy

Alcmaeon. Chorus.

Cho. O suitably-attired-in-leather-boots
Head of a traveller, wherefore seeking whom
Whence by what way purposed art thou come
To this well-nightingaled vicinity? (Fragment…, 1883)

The lines above are from the section called “Light Verse and Juvenilia”. Some of Housman’s nonsense verse is excellent. Some of it is also eerie: “Aunts and Nieces, or, Time and Space” (?1929) reminded me of M.R. James or Saki, with its “astoundingly absurd/Yet dangerous cockyoly-bird”:

In the middle of next week
There will be heard a piercing shriek,
And looking pale and weak and thin
Eliza will come flying in. (“Aunts and Nieces”)

Who would guess that the same man wrote A Shropshire Lad? But that also applies to “Iona”, Housman’s attempt to win the Newdigate Prize for English Verse at Oxford in 1879. As Burnett notes, the “subject and the metre (English heroic verse) were not of his choosing” (pg. 529). Unsurprisingly, the poem didn’t win the prize. It would make a good challenge for a literary scholar today. If you didn’t know who had written it, would you be able to guess?

And far in all the wide world’s peopled ways
Became a marvel and a wild amaze.
Became a wonder and a world’s desire
And fill’d high heaven and all men’s eyes with fire,
And wheresoever it smote, such power it had,
The reaper stay’d his reaping and was glad,
The ploughman left his plough and follow’d far,
The shepherd reck’d no more of folding-star,
The fisher thither turned his toiling oar
Harrowing the peopled main with nets no more.
The deep-sea diver left the watery whirl
And sought no more the shark-beleaguer’d pearl,
And far away the light on all men’s eyes
Struck blind the magian wisdom of the wise:
Then each man deemed his riches last and least
And came and worshipp’d out of west and east
At faith’s far altar raining gems like tears
And all the garner’d usury of years;
Brought jewell’d gold and treasure passing price
And ransack’d cities piled for sacrifice
And incense strange in marvellous woofs unfurl’d
For these had seen her star in all the world.
Had seen her star, and clothed in gladness trod
And walked on earth with a many a present god, […]

(“Iona”, ll. 85-108 – a “folding-star” is a star seen at nightfall, when sheep are gathered into the fold)

I think most literary scholars would conclude that those lines had been written by a forgotten Victorian poetaster influenced by Swinburne. But Burnett notes one link to Housman at his laconic best, for a reaper also appears in this poem:

Breathe, my lute, beneath my fingers
One regretful breath,
One lament for life that lingers
Round the doors of death.

For the frost has killed the rose,
And our summer dies in snows,
And our morning once for all
Gathers to the evenfall.

Hush, my lute, return to sleeping,
Sing no songs again.
For the reaper stays his reaping
On the darkened plain;

And the day has drained its cup,
And the twilight cometh up;
Song and sorrow all that are
Slumber at the even-star.

When I first came across that on the internet, I thought it was a late poem. It actually pre-dates “Iona” and was written in 1877 as a “song for Lady Jane Grey awaiting death in captivity”, part of a play, The Tragedy of Lady Jane Grey, that would have been published in a “Family Magazine”. But Housman left home to attend Oxford before he finished editing and transcribing the magazine.

Le Supplice de Jane Grey, Paul Delaroche (1833)

Le Supplice de Jane Grey, Paul Delaroche (1833)

Only a “fragment” of it was left and that is how the poem survived. What else has been lost? Nothing better than that, I would guess – and hope. But in a way this book retrieves lost poems. In the commentary to Poem XXV of Last Poems (1922), Burnett parallels Housman’s “sea-wet rock” with Philip Bourke Marston’s “sea-wet shining sand”. Marston was a blind poet whose collection Song-Tide (1888) was a “volume in Housman’s library”. He deserves to be better-remembered.

The German poet Heine, on the other hand, has the modern fame he deserves: a lot. His influence on Housman was considerable and he often appears in the commentary. Take Poem LVII in A Shropshire Lad:

You smile upon your friend to-day,
To-day his ills are over;
You hearken to the lover’s say,
And happy is the lover.

’Tis late to hearken, late to smile,
But better late than never;
I shall have lived a little while
Before I die for ever. (ASL, LVII)

The commentary notes a parallel with these verses by Heine:

Es kommt zu spät, was du mir lächelst,
Was du mir seufzest, kommt zu spät!
Längst sind gestorben die Gefühle,
Die du so grausam einst verschmäht.

Zu spät kommt deine Gegenliebe!
Es fallen aus mein Herz herab
All deine heissen Liebesblicke
Wie Sonnenstrahlen auf ein Grab.

Then it quotes the stilted Victorian translation Housman was familiar with: “It comes too late, thy present smiling, | It comes too late, thy present sigh! | The feelings all long since have perish’d | That thou didst spurn so cruelly. || Too late has come thy love responsive, | My heart thou vainly seek’st to stir | With burning looks of love, all falling | Like sunbeams on a sepulchre.” That’s by Edgar Alfred Bowring. Housman captures the simplicity and spirit of Heine much better in A Shropshire Lad.

But “Breathe, my lute” proves that Housman was Housmanesque before Heine, whose influence is “later than 1889” (“Introduction”, lx). Shakespeare and the Bible influenced him from the beginning, as the commentary proves again and again. He was also influenced by English and French folk-ballads, by Tennyson, Christina Rosetti, Swinburne and Stevenson, and by classical authors like Horace, Lucretius, Juvenal and Propertius. Burnett quotes the original languages, noting the Greek πολυφαρμακος behind “many-venomed” in Poem LXII of A Shropshire Lad and expanding Poem XLIII of More Poems with a resounding phrase from Lucretius: moles et machina mundi, “the mass and fabric of the world” (pg. 455).

And Propertius might have been writing Housman’s epitaph here:

Qui nunc iacet horrida pulvis,
Unius hic quoniam servus amoris erat. (Elegies II. XiiiA. 35-6)

Those lines were noted as a parallel to Poem XI of A Shropshire Lad by the Japanese scholar Tatsuzo Hijakata in the Housman Society Journal (9, 1983). Again the translation given here is stilted: “He that now lies naught but unlovely dust, once served one love and one love only”. Housman captured the spirit and simplicity of Propertius far better:

On your midnight pallet lying,
Listen, and undo the door:
Lads that waste the light in sighing
In the dark should sigh no more;
Night should ease a lover’s sorrow;
Therefore, since I go to-morrow,
Pity me before. (ASL, XI)

The classical influence could be more indirect: “the bluebells of the listless plain” in XXVIII of More Poems are explained by the parallel between the flower’s scientific name, Campanula, “little bell”, and campania, “level plain” (pg. 444). And so the spirit of Housman, “amateur botanist and professional Latinist” (ibid.), lingers amid the “learned foolery”, which cannot explain why his poetry is so good, but can illuminate his sources and allow people who knew him to reveal some of his contradictions and complexities:

One morning in May, 1914, when the trees in Cambridge were covered with blossom, he reached in his lecture… “Diffugere nives, redeunt iam gramina campis.” This ode [Horace, IV 7] he dissected with the usual display of brilliance, wit and sarcasm. Then for the first time in two years he looked up at us, and said in quite a different voice: “I should like to spend the last few minutes considering this ode simply as poetry.” Our previous experience of Professor Housman would have made us sure that he would regard such a proceeding as beneath contempt. He read the ode aloud with deep emotion, first in Latin and then in an English translation of his own. “That,” he said hurriedly, almost like a man betraying a secret, “I regard as the most beautiful poem in ancient literature,” and walked quickly out of the room. A scholar of Trinity (since killed in the War), who walked with me to our next lecture, expressed in undergraduate style our feeling that we had seen something not really meant for us. “I felt quite uncomfortable,” he said. “I was afraid the old fellow was going to cry.” (Commentary on More Poems, Poem V, pg. 427, quoting Mrs T.W. Pym in The Times, 5th May 1936, 5, from Grant Richards, Housman 1897-1936 (revised edition 1942), pg. 289)

But one of those who knew Housman was Housman himself. In More Poems XLIV, he writes of “Venice under sea”. And here, in a letter to his sister Katharine in 1926, is his last word on his love for the city:

I was surprised to find what pleasure it gave me to be in Venice again. It was like coming home, when sounds and smells which one had forgotten stole upon one’s senses; and certainly there is no place like it in the world: everything there is better in reality than in memory. I first saw it on a romantic evening after sunset inn 1900, and I left it on a sunshiny morning, and I shall not go there again. (Commentary to MP, XLIV, pp. 456-7)

Housman’s life, like his verse, combined contradictions: the bitter with the sweet. Sometimes he felt that everything had been futile:

When the bells justle in the tower
The hollow night amid,
Then on my tongue the taste is sour
Of all I ever did. (Additional Poems (1939), IX)

But that is actually “A Fragment preserved by oral tradition and said to have been composed by A.E. Housman in a dream” (pg. 469). Housman himself said that he did “not know” it or had “forgotten” it. So he forgot what he dreamt. He remembered what he had lived and could mingle the sweetness of memory with the bitterness of loss:

’Tis time, I think, by Wenlock town
The golden broom should blow;
The hawthorn sprinkled up and down
Should charge the land with snow.

Spring will not wait the loiterer’s time
Who keeps so long away;
So others wear the broom and climb
The hedgerows heaped with may.

Oh tarnish late on Wenlock Edge,
Gold that I never see;
Lie long, high snowdrifts in the hedge
That will not shower on me. (ASL, XXXIX)


Previously pre-posted (please peruse):

Poetry and Putridity — A.E.H. vs C.A.S.

On the M3!

6 = 2 x 3. And 6 = 1 + 2 + 3. But 6 also equals 3!. That is, 6 = 3 x 2 x 1, or factorial three. If you have three different items, you can arrange them in six different ways. There are three posibilities for the first item, two for the second and one for the third.

You can illustrate this linguistically. All languages are governed by mathematics, but maths manifests itself in different ways. Emphasis is an important part of language, for example, but there are different ways to achieve it. English usually does it with stress or by adding an emphatic word. Other languages can do it by varying the order of words. Latin, for example:

 • Mathematica Magistra Mundi
  — Mathematics is Mistress of the World.
 • Mathematica Mundi Magistra
  — Mathematics of the World is Mistress.
 • Magistra Mathematica Mundi
  — Mistress is Mathematics of the World
 • Magistra Mundi Mathematica
  — Mistress of the World is Mathematics.
 • Mundi Mathematica Magistra
  — Of the World Mathematics is Mistress.
 • Mundi Magistra Mathematica
  — Of the World the Mistress is Mathematics.

Elsewhere other-posted:

Mathematica Magistra Mundi — more on the motto
Moto-Motto — a variant on the motto

The Power of Babel

“…par la suggestive lecture d’un ouvrage racontant de lointains voyages…” – J.K. Huysmans, À Rebours (1884).

The language you know best is also the language you know least: your mother tongue, the language you acquired by instinct and speak by intuition. Asking a native speaker to describe English, French or Quechua is rather like asking a fish to describe water. The native speaker, like the fish, knows the answer very intimately, yet in some ways doesn’t know as well as a non-native speaker. In other words, standing outside can help you better understand standing inside: there is good in the gap. What is it like to experience gravity? Like most humans, I’ve known all my life, but I’d know better if I were in orbit or en route to the moon, experiencing the absence of gravity.

And what is it like to be human? We all know and we’ve all read countless stories about other human beings. But in some ways they don’t answer that question as effectively as stories that push humanity to the margins, like Richard Adams’ Watership Down (1972), which is about rabbits, or Isaac Asimov’s The Gods Themselves (also 1972), which is about trisexual aliens in a parallel dimension. There is good in the gap, in stepping outside the familiar and looking back to see the familiar anew.


Continuing reading The Power of Babel